GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Darlithydd Cyllid

Llaneurgain

£22,601 - £38,246 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:30/10/2017

Darlithydd Cyllid
Llaneurgain
Cyflog £22,601 - £38,246 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd achlysurol a gaiff ei thalu fesul awr

Mae Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Bydd y Darlithydd Cyllid a dysgu Ecenomeg yn ymuno â’n Tîm Arweinyddiaeth a Rheolaeth Fasnachol ar safle Llaneurgain mewn swydd a gaiff ei thalu fesul awr, gan addysgu yn ôl yr amserlen, goruchwylio arholiadau, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â sefydliadau dyfarnu cymwysterau yn ôl y galw.

Byddwch yn gweithredu fel tiwtor personol ac yn rhoi arweiniad a chymorth i fyfyrwyr ac yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd eraill y coleg i gynllunio adnoddau, datblygu’r cwricwlwm a monitro cynnydd myfyrwyr.

Bydd gofyn i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr. Byddwch yn cynorthwyo gyda marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth y cyrsiau hefyd ac yn cymryd rhan mewn recriwtio a chyfweld myfyrwyr fel y bydd angen.

Dylai fod gennych gymwysterau o leiaf Lefel 7 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol yn ogystal â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Dylech allu dangos eich bod yn deall y datblygiadau diweddaraf yn eich maes arbenigol eich hun a byddwch yn gwybod am ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny mewn amgylchfyd dysgu.

Yn unigolyn hunan hyderus sy’n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol a bod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill. Yn greadigol, arloesol ac yn llawn dychymyg, byddwch yn gallu datblygu a defnyddio ystod o ddulliau addysgu a dysgu ac asesu canlyniadau’r dysgu a chyflawniadau’r dysgwyr.

Gan ganfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol ar gyfer ei harfer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 30/10/2017


Gwneud Cais