GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Hyfforddwr / Arddangoswr mewn Lletygarwch ac Arlwyo

Glannau Dyfrdwy ac Iâl

£19,343 to £22,827 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:18/10/2017

Hyfforddwr / Arddangoswr mewn Lletygarwch ac Arlwyo
Glannau Dyfrdwy ac Iâl
£19,343 to £22,827 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Cyfnod penodol, rhan amser (yn ystod y tymor 86.47%) hyd at Gorffennaf 2018

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.
Fel Hyfforddwr / Arddangoswr, a dan arweiniad a chyfarwyddyd y staff darlithio, byddwch yn cyflwyno sesiynau ymarferol i fyfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo mewn amgylchedd gweithdy ymarferol.

Gan gynorthwyo darlithwyr trwy dracio ac asesu cynnydd y myfyrwyr, byddwch yn helpu i gynnal portffolios myfyrwyr i'r safon sy'n ofynnol ar gyfer eu cymhwyster ac yn rhoi adborth ac arweiniad i atgyfnerthu ac i gynorthwyo gyda’u dysgu. Byddwch hefyd yn paratoi deunyddiau, offer a chyfarpar, gweithleoedd a gweithfannau a sicrhau bod arferion Iechyd a Diogelwch ac amgylcheddol y cytunwyd arnynt yn cael eu gweithredu a'u dilyn.

Yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da a sgiliau rhyngbersonol gwych, bydd gennych NVQ Lefel 3 yn y maes pwnc perthnasol a phrofiad o fyd diwydiant. Byddwch yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill ac yn gallu meithrin perthnaseddau gwaith a dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office a rhaglenni TGCh priodol.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 18/10/2017


Gwneud Cais