GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Cymhorthydd Dysgu

Safle Llysfasi, Rhuthun

£16,900 - £17,329 y flwyddyn (pro rata) / £10.14 - £10.39 yr awr

Dyddiad cau:02/11/2017

Cymhorthydd Dysgu
Safle Llysfasi, Rhuthun
£16,900 - £17,329 y flwyddyn (pro rata) / £10.14 - £10.39 yr awr, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd achlysurol a delir fesul awr

Mae Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf y DU ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym eisiau penodi nifer o Gymorthyddion Dysgu i ymuno â ni ar ein safle yn Llysfasi mewn swyddi achlysurol a delir fesul awr.

Dyma swydd hynod werth chweil lle byddwch yn darparu cymorth dysgu addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, anableddau neu nam ar y synhwyrau. Byddwch yn rhoi’r cymorth i unigolion a grwpiau mewn dosbarthiadau, ar ymweliadau allanol a drefnwyd gan y coleg ac mewn canolfannau allanol eraill yn ôl y galw.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr am y swydd hon fod wedi cael addysg i safon TGAU, gyda gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg. Bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu neu anableddau (gallai hyn fod oherwydd amgylchiadau personol hefyd). Byddwch yn rhagweithiol ac yn gallu ysgogi eich hun. Byddwch hefyd yn gallu ymateb mewn modd hyblyg ac yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol gwych, sy’n eich galluogi i weithio’n dda yn rhan o dîm.

Byddai’n fanteisiol petai gennych gymwysterau i gynorthwyo gydag Iaith Arwyddion Prydain neu gymhwyster Dyslecsia, yn ogystal â phrofiad o gynorthwyo mewn sefyllfa ystafell ddosbarth.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru â’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 02/11/2017


Gwneud Cais