GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Cydlynydd Dysgu yn y Gwaith - Peirianneg ac Adeiladu

Glannau Dyfrdwy

£30,107 - £32,572 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:23/10/2017

Cydlynydd Dysgu yn y Gwaith - Peirianneg ac Adeiladu
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £30,107 - £32,572 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel Cydlynydd Dysgu yn y Gwaith, byddwch yn cynorthwyo i lunio ac i ddarparu rhaglenni dysgu yn y gwaith, gan gynnwys prentisiaethau a/neu raglenni dysgu o bell ym meysydd Peirianneg ac Adeiladu.

Gan reoli llwyth gwaith o hyd at 7 myfyriwr, byddwch yn cydlynu hyfforddiant dysgu yn y gwaith a rhaglenni asesu. Byddwch yn cynorthwyo gyda gweithgarwch o ddydd i ddydd yr aseswyr, hyfforddwyr a staff eraill i sicrhau bod pob llwyth achosion yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn effeithiol. Gan sicrhau bod arsylwadau’n cael eu cwblhau mewn pryd, byddwch yn cynorthwyo gyda llunio targedau adrannau a dangosyddion perfformiad allweddol a byddwch yn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â safonau allanol fel y nodwyd yng ngofynion sicrhau ansawdd y sefydliadau dyfarnu cymwysterau.

I lwyddo yn y swydd hon, bydd gennych gymhwyster Lefel 4 IQA a phrofiad o brosesau asesu a safoni. Byddwch yn gallu ysgogi eraill a chyfathrebu’n effeithiol, yn ogystal â blaenoriaethu. Byddwch yn gosod nodau heriol i gyflawni amcanion y gyfarwyddiaeth a dynodi cyfleoedd datblygu addas ar gyfer aelodau’r tîm. Rydym yn gofyn bod gennych sgiliau TGCh da hefyd a’ch bod yn gallu rheoli prosiectau yn llwyddiannus i derfynau amser llym.

Byddai’n fanteisiol petai gennych gymhwyster rheoli a phrofiad arwain tîm, ond nid yw hyn yn hanfodol o bell ffordd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a byddwch angen cofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiau Cau: 23/10/2017


Gwneud Cais