GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Darlithydd Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SISIE)

Glannau Dyfrdwy a Wrecsam

£22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Dyddiad cau:24/10/2017

Darlithydd Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SISIE)
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.
Swydd achlysurol sy’n cael ei thalu fesul awr

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gwydn ac uchelgeisiol gyda hanes llwyddiannus o addysgu SISIE mewn coleg addysg bellach. Gan ymuno â ni ar safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy ac Iâl mewn swydd achlysurol sy’n cael ei thalu fesul awr, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl yr angen.

Byddwch yn addysgu grwpiau o ddysgwyr SSIE ag ystod lefelau sgiliau o ddechreuwyr pur i lefelau uwch. Bydd gennych brofiad weinyddu cyrsiau a byddwch yn drefnus wrth wneud hynny. Gan weithredu fel tiwtor personol, byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr. Byddwch yn cwblhau ac yn cynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr, adroddiadau absenoldeb a ffeiliau cyrsiau, erbyn y dyddiadau cau y cytunwyd arnynt. Byddwch yn cysylltu â thiwtoriaid o feysydd busnes eraill hefyd ynglŷn ag adnoddau, datblygu cwricwlwm ac adroddiadau myfyrwyr. Byddwch yn cymryd rhan mewn marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau hefyd.

I lwyddo yn y swydd hon, mae'n rhaid bod gennych gymhwyster o leiaf Lefel 5 mewn maes pwnc arbenigol a pherthnasol, yn ogystal â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407. Yn greadigol, yn arloesol ac yn llawn dychymyg, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn gallu arddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn gallu sefydlu cysylltiadau gweithio effeithiol yn hawdd. Byddwch yn gallu paratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol a datblygu a defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu. Byddwch hefyd yn gallu asesu canlyniadau’r dysgu a chyflawniadau’r dysgwr a’u gwneud yn ymwybodol o'u cryfderau a'u hanghenion.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 24/10/2017


Gwneud Cais