GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Darlithydd Mathemateg

Wrecsam a Glannau Dyfrdwy

Cyflog £22,601 - £38,246 pro rata y flwyddyn / £20.20 - £34.17 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Dyddiad cau:24/01/2018

Darlithydd Mathemateg

Wrecsam a Glannau Dyfrdwy

Cyflog £22,601 - £38,246 pro rata y flwyddyn / £20.20 - £34.17 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Cytundeb Cyfnod Penodol tan 22 Mehefin 2018, Achlysurol a Delir Fesul Awr

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ddarparu ystod o gyrsiau Mathemateg ar ein safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy. Dyma gytundeb cyfnod penodol hyd at 22 Mehefin 2018, ar gyfer swydd achlysurol a delir fesul awr.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau fel bo'r angen. Byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr. Byddwch yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill. Byddwch yn cynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chymhwyster lefel Gradd (neu gymhwyster Lefel 6 cyfwerth) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol ac sydd â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Gyda'r gallu i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad cau: 24/01/2018


Gwneud Cais