GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Darlithydd TG

Glannau Dyfrdwy neu Wrecsam

£22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)

Dyddiad cau:22/01/2018

Darlithydd TG
Glannau Dyfrdwy neu Wrecsam
Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Achlysurol, a Delir Fesul Awr

Mae Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt wedi’i leoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus, creadigol a llawn dychymyg i ymuno â ni fel Darlithydd TG mewn swydd achlysurol a delir fesul awr. Fel ein Darlithydd TG, byddwch yn darparu cwrs Technegydd Cymorth TG Lefel 2 un diwrnod yr wythnos.

Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau fel bo'r angen. Byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr. Byddwch yn cysylltu â thiwtoriaid meysydd busnes eraill o ran adnoddau, datblygu cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion cysylltiedig eraill. Byddwch yn cynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chymhwyster o leiaf Lefel 4 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol ac sydd â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407. Gyda'r gallu i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2018


Gwneud Cais