GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Darlithydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai

Glannau Dyfrdwy ac Iâl, Wrecsam

£22,601 - £38,246 y flwyddyn, pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:26/01/2018

Darlithydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Glannau Dyfrdwy ac Iâl, Wrecsam
£22,601 - £38,246 y flwyddyn, pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swydd Achlysurol a gaiff ei thalu fesul awr

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi darlithydd i ailgyflenwi ein rhestr o staff darlithio sy’n cael eu talu fesul awr ar gyfer ein meysydd cwricwlwm Gwasanaethau mewn Lifrai SD024/25.

Yn y swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr a chysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw.

Fel darlithydd, byddwch hefyd yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i’r myfyrwyr ac yn cysylltu â’r rhieni yn ôl y gofyn. Bydd rhaid i chi gwblhau a chynhyrchu dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 4 yn y Gwasanaethau mewn Lifrai. Bydd gennych hefyd gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407, neu’ch bod yn gweithio tuag at eu hennill. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut i ddiweddaru eich gwybodaeth amdanynt. Dylech wybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny yn yr amgylchedd dysgu.

Mae hefyd yn ofynnol eich bod yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office a PowerPoint yn benodol, ac a’ch bod yn gallu defnyddio’r rhyngrwyd a mewnrwydi. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol a byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai’n fanteisiol petai gennych gymhwyster lefel Meistr perthnasol oherwydd byddai hynny’n eich galluogi i gyflwyno'r cynnig cwricwlwm Addysg Uwch yn y dyfodol.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl, i gynorthwyo gyda llunio cwricwlwm dwyieithog ac i feithrin sgiliau siarad Cymraeg o ganlyniad i hynny ymhlith ein myfyrwyr.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd a bydd yn ofynnol i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Dyddiad Cau: 26/01/2018


Gwneud Cais