GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Cymhorthydd Dosbarth – Hyfforddeiaethau

Glannau Dyfrdwy

£16,900 - £17,329 y flwyddyn

Dyddiad cau:26/01/2018

Cymhorthydd Dosbarth – Hyfforddeiaethau
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £16,900 - £17,329 y flwyddyn
Contract Cyfnod Penodol 12 mis

Mae Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Gan ymuno â'n cyfarwyddiaeth Dysgu yn y Gwaith, bydd y Cymhorthydd Dosbarth yn cynorthwyo gwaith y Mentoriaid Cyflogadwyedd i gyflwyno'r Rhaglen Hyfforddeiaethau yn unol â manyleb y rhaglen ragnodedig.

Byddwch yn meithrin perthnaseddau gwaith cynhyrchiol gyda dysgwyr a gweithredu fel model rôl, gan osod disgwyliadau uchel. Byddwch yn cynorthwyo’r Mentoriaid Cyflogadwyedd i asesu anghenion y dysgwyr a defnyddio gwybodaeth fanwl a sgiliau arbenigol i gynorthwyo dysgu. Gan hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn annog dysgwyr i ryngweithio a chydweithio â phobl eraill a chymryd rhan ym mhob gweithgaredd y dysgwyr. Byddwch yn cydnabod ac yn ymateb i anghenion unigol dysgwyr ac yn rhoi adborth am gynnydd a chyflawniad a hyrwyddo annibyniaeth a defnyddio strategaethau i gydnabod a gwobrwyo cyflawni hunanddibyniaeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a hunan-gymhellol sy'n awyddus i ddysgu a meithrin sgiliau newydd. Bydd gennych TGAU gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg yn ogystal â phrofiad o weithio mewn swydd cynorthwyo dysgu. Byddwch yn gallu rheoli amser ac adnoddau yn effeithiol a llwyddiannus i fodloni targedau heriol.

Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i weithio'n dda fel aelod o dîm, byddwch yn ymateb yn gadarnhaol i newid a byddwch yn gwerthfawrogi pwysigrwydd bod ag empathi gyda defnyddwyr gwasanaeth.

Mae hon yn swydd ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy ond efallai bydd angen i chi weithio yn ein safleoedd eraill o bryd i’w gilydd. Mae’n hanfodol bod gennych drwydded yrru lawn, eich cerbyd eich hun ac yswiriant defnydd busnes.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 26/01/2018


Gwneud Cais