GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Caplan y Coleg

Glannau Dyfrdwy / Wrecsam

£23,897 - £25,964 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:18/07/2018

Caplan y Coleg
Glannau Dyfrdwy / Wrecsam
Cyflog £23,897 - £25,964 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Mae Coleg Cambria yn chwilio am Gaplan Lleyg Anglicanaidd i ddarparu caplaniaeth i’n holl safleoedd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae Esgobaeth Llanelwy a Sefydliad Addysg Blwyfol Wrecsam yn gweithio mewn partneriaeth â'r coleg i gynorthwyo gyda’r swydd hon.

Gyda gweledigaeth gyffrous a chymhellol dros gaplaniaeth, byddwch yn gweithio gyda thîm eciwmenaidd ac aml-ffydd ac yn ei arwain. Bydd elfennau allweddol y swydd yn cynnwys: cynnal partneriaethau a chysylltiadau allweddol gyda chymunedau, diwylliannau a ffydd gwahanol; cynnal ac ychwanegu at dîm o wirfoddolwyr ordeinedig a lleyg i ddarparu gwasanaethau cymorth cynhwysol i ateb anghenion dysgwyr a staff.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, bydd gennych brofiad o weithio mewn cymuned ffydd. Byddwch yn ddeiliad cymhwyster Offeiriad Anglicanaidd Ordeiniedig (neu gymhwyster perthnasol arall mewn disgyblaeth ffydd) neu gymhwyster perthnasol sy’n gysylltiedig ag addysgu, gwaith ieuenctid neu addysg. Byddwch yn gallu cyfathrebu’n dda gyda phobl o bob oed. Bydd gennych wytnwch, egni a chymhelliant i ysgogi, annog ac ymgysylltu ag eraill, gyda meddwl agored ac empathi cryf, deallusrwydd emosiynol a synnwyr digrifwch.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad o drefnu ac arwain gweithgareddau ac sydd â’r gallu i feithrin perthnasau effeithiol gyda sefydliadau timau ac unigolion eraill, o bob ffydd, neu heb ffydd. Bydd rhaid i chi fod yn hyblyg i allu teithio i bob safle’r coleg yn ôl y gofyn a bod yn awyddus ac yn fodlon arwain grwpiau mewn gweithgaredau allgyrsiol allai fod y tu allan i oriau gwaith y coleg.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Mae'r swydd hon yn ddibynnol ar amod galwedigaethol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn aelod cymunol yr Eglwys yng Nghymru, neu Eglwys mewn cymundeb â hi, o dan Ran 1 Atodlen 9 Deddf Cydraddoldeb 2010.

Dyddiad Cau: 04/07/2018


Gwneud Cais