GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Swyddog Hyfforddi Technegol – Gosod Trydan

Wrecsam

Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/07/2018

Swyddog Hyfforddi Technegol –Gosod Trydan

Wrecsam

Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Bydd y Swyddog Hyfforddi Technegol yn gyfrifol am drefnu’r ddarpariaeth hyfforddi Gosod Trydan a’i chyflwyno, gan ymuno â ni ar ein safle Ffordd y Bers.

Gan fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau a rhoi adborth adeiladol iddynt yn ôl y galw, bydd y Swyddog Hyfforddi Technegol yn cyflwyno rhaglenni hyfforddiant a rhaglenni addysg cysylltiedig addas, gan gynnwys asesu a dilysu.Bydd gofyn i chi lunio ac addasu deunyddiau cymorth dysgu addas a chyfrannu at werthuso a datblygu deunyddiau newydd ar gyfer cyrsiau.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd, mae’n rhaid bod gennych gymhwyster Peirianneg Drydanol lefel 3 o leiaf neu gymhwyster cyfwerth. Bydd gan ymgeiswyr Ddyfarniad Asesydd Galwedigaethol TAQA, neu eu bod yn fodlon gweithio at hynny.Bydd gennych brofiad o gyflwyno hyfforddiant a rhaglenni datblygu, ac mae’n rhaid i chi allu dangos eich bod yn deall y maes llafur a chyrff dyfarnu perthnasol. Byddwch hefyd yn gallu canfod, dehongli ac addasu gwybodaeth benodol i’w harfer.

Yn greadigol, arloesol a llawn dychymyg, byddwch yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, yn ogystal â gallu meithrin perthnasau gwaith effeithiol.Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, rydym hefyd yn gofyn eich bod yn gallu asesu deilliannau’r dysgu a chyflawniadau’r dysgwr, a bod gennych brofiad yn y diwydiant Peirianneg.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 19/07/2018


Gwneud Cais