GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Asesydd Garddwriaeth

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/07/2018

Asesydd Garddwriaeth

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Fel Asesydd Garddwriaeth, byddwch yn asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefelau 2, 3 a 4. Byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau priodol ac yn darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu iddynt. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster Aseswr neu’n fodlon gweithio tuag at hynny, a chymhwyster proffesiynol perthnasol ar lefel 3 o leiaf.Bydd gennych natur glên, gadarnhaol a chefnogol a sgiliau gweithio mewn tîm cadarn, a byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd. Bydd gennych hefyd lefelau derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol. Mae’n hanfodol bod gennych brofiad galwedigaethol yn y sector garddwriaeth.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Dylai fod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u cludiant eu hunain.

Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder yn gweithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 19/07/2018


Gwneud Cais