GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Darlithydd Garddwriaeth

Llaneurgain

£22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau)

Dyddiad cau:25/07/2018

Darlithydd Garddwriaeth
Llaneurgain
Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Contract cyfnod penodol tan 31 Awst 2019, swydd achlysurol a delir fesul awr

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, amryddawn a llawn cymhelliant i ymuno â ni fel Darlithydd Garddwriaeth ar ein safle Llaneurgain. Bydd angen ystod o wybodaeth am arddwriaeth arnoch, yn ogystal â’r sgiliau ymarferol i addysgu o lefel cyn-fynediad i lefel 2 a thu hwnt.
Gan ddangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi arweiniad addysgol, cymorth a chyngor i bob myfyriwr. Byddwch hefyd yn gweithio gyda thiwtoriaid o feysydd busnes eraill i drafod materion fel adnoddau, datblygu’r cwricwlwm, adroddiadau myfyrwyr a materion perthnasol eraill. Bydd rhaid i chi gynhyrchu a chwblhau dogfennau fel cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chymhwyster lefel gradd (neu gymhwyster lefel 6 cyfwerth) mewn maes pwnc arbenigol perthnasol, ac yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407 (er nad yw hynny’n hanfodol). Byddwch yn gallu paratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, yn gallu canfod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno. Byddwch yn aelod cadarn o dîm gyda’r gallu i feithrin perthnasau gwaith effeithiol.

Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda’r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyma swydd achlysurol a delir fesul awr tan 31 Awst 2019.

Dyddiad Cau: 25 Gorffennaf 2018


Gwneud Cais