GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Anogwr Bugeiliol - Gofal Anifeiliaid

Llaneurgain

£20,194 - £21,832 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:20/07/2018

Anogwr Bugeiliol - Gofal Anifeiliaid
Llaneurgain
Cyflog £20,194 - £21,832 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Rhan-amser (37 awr yr wythnos am 38 wythnos y flwyddyn)

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am Anogwr Bugeiliol i ymuno â ni ar ein safle Llaneurgain. Dyma swydd barhaol, lle bo gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio 37 awr yr wythnos am 38 wythnos y flwyddyn, sy’n dechrau 23 Awst 2018.

Gwaith yr anogwr bugeiliol yw rhoi cymorth i fyfyrwyr a bod yn gyfrifol am eu cynorthwyo yn eu grwpiau ac ar eu llwybrau dysgu er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Rydym yn pennu Anogwr Bugeiliol i bob myfyriwr ac maent yn cyfarfod yn ffurfiol unwaith yr wythnos ar gyfer sesiwn tiwtorial grŵp, yn ogystal â chyfarfodydd adolygu un i un rheolaidd. Yn ogystal â defnyddio’r rhaglen ABCh, bydd anogwyr bugeiliol yn defnyddio rhaglen monitro myfyrwyr y coleg hefyd ac yn sicrhau ein bod yn dilyn trywydd yr holl fyfyrwyr yn dda a’n bod yn eu cynorthwyo wrth iddynt fynd trwy'r coleg.

Byddwn yn pennu sawl grŵp i chi, a gallwch gynnal sesiynau ychwanegol gyda dysgwyr i roi cymorth ac arweiniad ychwanegol iddynt, gan gynnwys cyfweliadau un i un. Byddwch yn treulio gweddill eich amser yn cwblhau dyletswyddau gweinyddu, gofal bugeiliol a chymorth dysgu un i un.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus addysg lefel gradd neu gymhwyster lefel 3 (ar gyfer y pynciau a nodwyd) mewn maes pwnc perthnasol, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd cymorth dysgu, a dealltwriaeth dda o ystod o anghenion dysgwyr y coleg. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn dangos eich bod yn gallu gweithio gyda dysgwyr, a’u hannog a’u mentora. Byddwch hefyd yn gallu dangos eich bod yn gallu ymgysylltu gyda phobl ifanc mewn sefyllfaoedd grŵp ac un i un.

Yn rhagweithiol a hunangymhellol, dylai fod gennych sgiliau rheoli amser ac adnoddau rhagorol a gwybodaeth weithredol dda o systemau TG a chronfeydd data. Hoffem hefyd pe byddech yn gallu rheoli nifer o dasgau mewn amgylchedd sy’n symud yn gyflym, ac yn gallu gweithredu gyda gonestrwydd ac mewn modd a diwyg proffesiynol, gan ddangos brwdfrydedd a chymhelliant bob amser.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Dyddiad Cau: 20/07/2018


Gwneud Cais