GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Goruchwyliwr

Glannau Dyfrdwy

£10.12 yr awr

Dyddiad cau:29/03/2019

Goruchwyliwr
Lleoliad - Glannau Dyfrdwy
Cyflog £10.12 yr awr
Swydd achlysurol, a delir fesul awr
Efallai bydd angen teithio i safleoedd Llaneurgain, Llysfasi ac Iâl (Wrecsam).

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1600 o staff ar 6 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus ar ffin Gogledd Cymru / Swydd Gaer.

Fel goruchwyliwr, bydd rhaid i chi hwyluso cynnal arholiadau yn unol â chyfarwyddiadau’r gwahanol gyrff dyfarnu. Bydd rhaid i chi wylio’r myfyrwyr yn ofalus yn ystod eu harholiadau i atal unrhyw gamarfer – bydd hyn yn cynnwys arholiadau ateb ar bapur ac asesiadau ar-lein. Dylai fod gennych yr hyder i annerch neuadd arholiadau gyda thua 450 ymgeisydd yno.

Bydd gennych o leiaf 4 TGAU gradd C neu’n uwch (gan gynnwys Saesneg), neu gymwysterau cyfwerth. Bydd gennych sgiliau sylfaenol mewn TGCh a byddwch yn gallu agor ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Byddwch yn gallu cwrdd â therfynau amser a gallu delio â phwysau. Bydd gennych ymagwedd sy'n canolbwyntio ar ansawdd a bod yn gadarn er mwyn dod i ben â nifer o sefyllfaoedd anodd gwahanol. Byddwch yn barod i weithio’n hyblyg er mwyn cynorthwyo’r trefniadau amrywiol sy’n gysylltiedig ag arholiadau, ac yn gallu dangos ymrwymiad i fod ar gael yn ystod misoedd Ionawr, Mai a Mehefin. Dylech allu trin gwybodaeth gyfrinachol. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddai’n ddymunol iawn petai gan ymgeiswyr brofiad o amgylchfyd dysgu ac arholiadau (ond nid yw hyn yn hanfodol) a byddai yr un mor ddymunol cael ymgeiswyr sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn gweinyddu profion neu arholiadau.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 29 Mawrth 2019

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.


Gwneud Cais