RYDYM YN YMDRECHU’N BARHAUS I FOD Y GORAU

Rydym yn un o golegau addysg bellach mwyaf Prydain, ac fe gawsom ein dyfarnu’n rhagorol gan Estyn yn ddiweddar. Rydym yn falch o gael galw ein hunain yn goleg sydd wedi ennill gwobrau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae ein myfyrwyr, staff a’n coleg yn gyfan, wedi ennill nifer o wobrau.

Wedi’i leoli ar y ffin rhwng Gogledd Cymru a Sir Gaer, mae’r coleg yn hawdd cyrraedd ato o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer ac mae’n cyflogi dros 1400 o aelodau staff.

Mae gennym chwe safle ar hyn o bryd, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o gyfleusterau, gan gynnwys canolfan chweched dosbarth newydd sbon gyda’r offer diweddaraf, a adeiladwyd i’r pwrpas, Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Peirianneg, fferm 1000 erw, canolfan gofal anifeiliaid gyda’r adnoddau gorau a chanolfannau hyfforddi datblygiad proffesiynol.

Rydym yn cynnig addysg o lefel mynediad hyd at addysg uwch ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda phrifysgolion blaenllaw a thros 1000 o gyflogwyr.

Bywyd yng Ngholeg Cambria

Mae gweithio yng Ngholeg Cambria yn werth chweil ac yn bleserus.

Rhagor o wybodaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Coleg Cambria yn ymrwymedig i egwyddorion ac arferion cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol, ac i weithio gyda'n cymunedau a'n partneriaid i sicrhau dysgu cyfartal a chynhwysol ar gyfer ein holl ddysgwyr a staff.

Gwyliwch ein sianel youtube
YouTube Video Link

Byddwch yn rhan o #1cambria

Gweld pob swydd wag

Ein Hymddygiadau

Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd yng Ngholeg Cambria i sicrhau’r lefel perthnasoedd a pherfformiad staff uchaf, er lles ein myfyrwyr, dysgwyr ac amgylchfyd y coleg.

ARWAIN GYDAG ANGERDD

Byddwn yn:

 • Gweithio’n frwd a gyda balchder
 • Gwerthfawrogi cyfraniad eraill
 • Arwain drwy esiampl

YN ARIANNOL YMWYBODOL

Byddwn yn:

 • Gwneud penderfyniadau gwybodus
 • Gweithio’n effeithiol ac yn gynaliadwy
 • Darparu gwerth am arian ardderchog

DATBLYGU’CH HUNAN AC ERAILL

Byddwn yn:

 • Ysbrydoli a dathlu llwyddiannau pobl eraill
 • Gwneud amser ar gyfer pobl eraill a gweithredu fel ffrind beirniadol
 • Datblygu’ch hun yn barhaus, yn bersonol ac yn broffesiynol

GWEITHREDWR DYNAMIG

Byddwn yn:

 • Herio ein hunain i fod y gorau
 • Darparu atebion
 • Cymryd cyfrifoldeb
 • Gwneud iddo ddigwydd a chwblhau’r dasg

 GOGWYDD TUAG AT BARTNERIAETHAU

Byddwn yn:

 • Rhwydweithio’n weithredol
 • Datblygu partneriaethau fydd yn fuddiol i’r ddwy ochr gyda thimau a sefydliadau eraill
 • Dathlu cyflawniadau ar y cyd

ARLOESOL

Byddwn yn:

 • Ymchwilio, creu, gwella
 • Dysgu o fethiant er mwyn gwneud pethau’n well
 • Cwestiynu ffyrdd sefydledig o wneud pethau
 • Peilota syniadau a rhoi cynnig ar bethau newydd

CROESAWU NEWID

Byddwn yn:

 • Gweithio’n hyblyg
 • Chwilio am gyfleoedd a ddaw yn sgil newid
 • Helpu eraill i groesawu newid

CWRDD AG ANGHENION CYFLOGWYR

Byddwn yn:

 • Datblygu perthynas fydd yn fuddiol i’r ddwy ochr gyda chyflogwyr
 • Darparu gwasanaeth ardderchog ar gyfer cyflogwyr, gan ragori ar ddisgwyliadau

FFOCWS AR Y DYSGWR A’R CWSMER

Byddwn yn:

 • Gwneud pob ymdrech i ddiwallu anghenion dysgwyr/cwsmeriaid
 • Ymddwyn yn broffesiynol
 • Ymdrechu i ddarparu safonau ardderchog

PARCHUS A THRYLOYW

Byddwn yn:

 • Gwrando a bod yn gefnogol, trin pawb â pharch
 • Gweithredu’n gyson
 • Gweithio ar y cyd
 • Dathlu amrywiaeth
 • Annog y defnydd a datblygiad o’r Gymraeg