SGILIAU GO IAWN – HYFFORDDIANT GO IAWN

Mae Rhaglen Prentisiaethau Cambria yn gyfle gwych i groesi’r bont rhwng addysg a byd gwaith trwy roi profiad 'ymarferol' go iawn i chi mewn amgylchfyd gwaith proffesiynol, gyda chymorth. Bydd yn rhoi’r sgiliau y byddwch eu hangen i roi hwb i’ch gyrfa hefyd. Cewch gyfle i ganfod beth allwch chi ei wneud yn dda a’r hyn rydych chi’n hoffi ei wneud, yn ogystal â chael llawer o gyfleoedd a phrofiadau gwahanol fel rhan o brofiad Coleg Cambria.

Fel Prentis Cambria, byddwch yn ymuno â’n prentisiaid eraill i gofrestru ar ein rhaglen gyfoethogi benodol i chi. Cewch gymhwyster cydnabyddedig a byddwch yn meithrin sgiliau gwerthfawr a chael profiad gwaith yr un pryd. Hyn fydd yn eich paratoi orau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

P'un ai ymuno â ni o'r ysgol, coleg neu dim ond ystyried newid gyrfa, cewch greu gyrfa sy'n rhoi’r sgiliau go iawn i chi a’ch hyfforddi o'r diwrnod cyntaf un.

Rydyn ni hefyd wedi cael ein cydnabod fel ‘Coleg Rhagorol’ ac rydyn ni’n cynnig pecyn buddion cystadleuol iawn.

Buddion

Mae buddion Rhaglen Prentisiaethau Cambria yn cynnwys:

•  28 diwrnod o wyliau blynyddol a gwyliau banc
•  Isafswm cyflog (yn dibynnu ar eich oed)
•  Cyfle i astudio ar gyfer cymhwyster NVQ a chael profiad gwaith go iawn yr un pryd
•  Cael cyfle i ddefnyddio cyfleusterau rhagorol ar ein safleoedd, fel Lifestyle Fitness (safle Glannau Dyfrdwy) a disgownt yn y cyfleusterau Gwallt a Harddwch (safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl)

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Mae prentisiaethau yn agored i bawb!

Os ydych chi’n cwblhau eich cyrsiau TGAU a’ch bod yn ystyried cymryd camau i gael profiad ymarferol go iawn, yn efallai mai’r llwybr prentisiaethau fydd y cam perffaith nesaf i chi.

LLWYBRAU PRENTISIAETH

Rydym yn cynnig ystod eang o brentisiaethau mewn nifer o feysydd gwahanol:
•   Technoleg Gwybodaeth
•   Gofal Anifeiliaid
•   Ceffyleg
•   Gweinyddiaeth Busnes
•   Gofal Plantv •   Datblygwr y We
•   Dylunydd Graffeg
•   Adeiladu
•   Peirianneg
•   Cyllid – Ariannu Allanol

Wrth gymryd rhan yn Rhaglen Prentisiaethau Coleg Cambria mi ges i gyfle i mi weithio yn y Swyddfa Dysgu yn y Gwaith a dysgu am y gwahanol swyddi a dyletswyddau sydd eu hangen mewn amgylchedd swyddfa brysur.

Mi wnaeth ymgymryd â NVQ Lefel 3 Technoleg Gwybodaeth fy ngalluogi i ehangu fy ngwybodaeth ac yna defnyddio hynny yn fy ngwaith. Mae bod yn y coleg yn fantais fawr oherwydd bod aseswyr a thiwtoriaid wrth law ac maent yn fodlon fy helpu bob amser.

Mae Rhaglen Prentisiaethau Coleg Cambria yn ddewis amgen gwych os nad ydych chi’n siŵr eich bod am astudio amser llawn mewn coleg neu brifysgol. Mae’n rhoi cyfle i mi ddysgu ac i ddefnyddio sgiliau newydd a fydd yn ddefnyddiol yn fy ngyrfa yn y dyfodol ac ennill cyflog yr un pryd.

DANIEL HAYES-ROSS

Prentis Dysgu yn y Gwaith

Mi wnaeth dilyn Prentisiaeth Gweinyddu Busnes fy helpu i astudio tra roeddwn i’n gweithio yng Ngholeg Cambria.

Roedd cael cyfarfod prentisiaid eraill ar ddiwrnodau corfforaethol a chael rhannu ein profiadau, yn brofiad dysgu defnyddiol iawn hefyd.

Mae'r Coleg yn lle gwych i ddod iddo i gael prentisiaeth oherwydd yr amgylchedd bywiog a’r ddarpariaeth helaeth sydd ar gael ar y safle. Mae yna hefyd nifer eang o gyfleoedd gwahanol ar gael ar gyfer y dyfodol. Mae’r cyfleusterau sydd ar gael i ni yn ardderchog, gan gynnwys prisiau gostyngol yn yr ystafell ffitrwydd rydw i’n ei defnyddio’n rheolaidd.

Mi wnaeth cyfuno astudio tuag at gymhwyster ag amgylchfyd gwaith go iawn, fy ngalluogi i sefydlu fy sgiliau craidd ac a wnaeth fy arwain yn y pen draw i benderfynu dewis fy llwybr gyrfa mewn Marchnata.

ALICE THELWEL

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Mi wnaeth cwblhau fy mhrentisiaeth yng Ngholeg Cambria fy ngalluogi i ddechrau fy ngyrfa yn y gweithle ac astudio ar gyfer fy NVQ mewn Gofal Plant yr un pryd.

Roedd cael fy nghydnabod fel Prentis y Flwyddyn yn ystod fy mhrentisiaeth yn gyflawniad mor wych ac mi wnaeth helpu go iawn i gynyddu fy hyder yn fy ngwaith.

Mi wnaeth dilyn fy mhrentisiaeth gyda Choleg Cambria fy ngalluogi i gael llawer o brofiad gwerthfawr a gweithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau oedran. Mi wnaeth y brentisiaeth fy helpu i feithrin fy sgiliau ar gyfer fy llwybr gyrfa dewisol ac mi lwyddais i gael swydd barhaol fel Nyrs Feithrinfa ym Meithrinfa Toybox Nursery yng Ngholeg Cambria.

MEGAN PARRY

Nyrs Feithrin

BUDDION GWEITHWYR

Yn ogystal â hyn, rydym wedi’n cydnabod fel coleg ‘Rhagorol’ ac yn cynnig pecyn buddion hynod o gystadleuol. Mae Buddion Rhaglenni Prentisiaethau Cambria yn cynnwys:-
  • 28 DIWRNOD O WYLIAU BLYNYDDOL YN OGYSTAL Â GWYLIAU’R BANC
  • TELIR YR ISAFSWM CYFLOG (YN DDIBYNNOL AR OEDRAN)
  • CYFLE I ASTUDIO AR GYFER NVQ AC ENNILL PROFIAD GWAITH YMARFEROL
  • CEWCH DDEFNYDDIO YSTOD O GYFLEUSTERAU GWYCH AR SAFLEOEDD Y COLEG, GAN GYNNWYS YSTAFELL FFITRWYDD ‘LIFESTYLE FITNESS’ (GLANNAU DYFRDWY) A CHYFLEUSTERAU TRIN GWALLT A HARDDWCH AM BRISIAU GOSTYNGEDIG (SAFLEOEDD GLANNAU DYFRDWY AC IÂL)
  • TALEBAU GOFAL PLANT ABERTHU CYFLOG
  • YSTOD O DDOSBARTHIADAU NOS AM BRIS GOSTYNGEDIG
Gweld ein swyddi gwag i gyd:
Gweld ein swyddi gwag i gyd