GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Partner Recriwtio

Glannau Dyfrdwy

£27,906 - £30,107 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:20/12/2018

Partner Recriwtio
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £27,906 - £30,107 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Contract Tymor Sefydlog 12 Mis (Clawr Mamolaeth)

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Yma yng Ngholeg Cambria, mae gennym swydd newydd ar gael ar gyfer Partner Recriwtio, i ymuno â ni ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Bydd y Partner Recriwtio llwyr gyfrifol am ddarparu dull recriwtio effeithlon a chost effeithiol ar gyfer holl swyddi’r coleg, gan barhau i wthio’r ffiniau gyda ffynonellau a thechnegau recriwtio er mwyn sicrhau penodiadau llwyddiannus i Goleg Cambria. Gyda chefndir a phrofiad llwyddiannus o gyflwyno ymgeiswyr ansawdd uchel, byddwch yn cynorthwyo â hyrwyddo gwelliannau mewn pryd i lenwi swyddi ac ansawdd y cyflogi, yn ogystal ag adolygu perfformiad recriwtio yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Allweddol (KPI) a Chytundeb Lefel Gwasanaeth (SLA) yn rheolaidd.

Fel yr unigolyn pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymgeisydd, byddwch yn rheoli pob swydd agored gan sicrhau cyfathrebu da gyda’r holl rhanddeiliaid allweddol. Byddwch yn llunio ffrydiau talent at gyfer ein hymgyrchoedd cynhyrchu rhagweithiol a sefydlu Coleg Cambria yn broffesiynol i sicrhau diddordeb ac ymgysylltiad gan ddarpar ymgeiswyr.

Felly, os oes gennych brofiad recriwtio sy’n cynnwys technegau ymgysylltu a denu ymgeiswyr at swyddi sy’n anodd eu llenwi, yna hoffem glywed gennych chi!

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a hunangymhellol sy’n gallu arddangos y gallu i weithio’n ymreolus, ac yn gallu gwneud penderfyniadau yn gyflym ac yn annibynnol. Byddwch yn meddwl yn rhesymegol, a bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu i feithrin partneriaethau effeithiol gyda rhanddeiliaid mewnol, gan gynnwys yr uwch reolwyr. Byddai’n fantais fawr i chi petai gennych gymhwyster CIPD, ond nid yw hynny’n hanfodol.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 20 Rhagfyr 2018


Gwneud Cais