GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Hyfforddwr / Arddangoswr Gwaith Saer ac Asiedaeth

Glannau Dyfrdwy

£19,343 - £22,827 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/12/2018

Hyfforddwr / Arddangoswr Gwaith Saer ac Asiedaeth
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £19,343 - £22,827 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Ydych chi’n angerddol am y diwydiant Gwaith Saer ac Asiedaeth ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth gydag eraill? Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus?

Os felly, gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Hyfforddwr / Arddangoswr Gwaith Saer ac Asiedaeth i gyflwyno hyfforddiant ac arddangosiadau ymarferol ffurfiol yn uniongyrchol i grwpiau o fyfyrwyr. Byddwch yn paratoi amserlen o weithgareddau ymarferol, o wybodaeth y byddwch yn ei derbyn gan gydlynwyr cyrsiau a darlithwyr priodol, ac yn cynorthwyo gyda monitro cynnydd pob dysgwr; gan asesu eu cymhwysedd a’u cynnydd mewn gweithgareddau ymarferol, presenoldeb, prydlondeb, disgyblaeth a dechrau gweithredoedd, yn ôl y galw.

Felly os oes gennych chi gymhwyser lefel 3 mewn pwnc sy’n gysylltiedig â Gwaith Saer ac Asiedaeth neu gymhwyster cyfwerth, a phrofiad yn y diwydiant, yna hoffem glywed gennych chi! Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, a byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun, yn ogystal ag asesu dysgwyr mewn sefyllfa ymarferol. Bydd angen i chi fod yn hunan-hyderus, yn agored ac ymatebol i anghenion eraill,
yn ogystal â dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer rhagor!

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 19/12/2018


Gwneud Cais