GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Glannau Dyfrdwy

£25,139 - £28,331 yn seiliedig ar asesiad cyflog

Dyddiad cau:19/12/2018

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £25,139 - £28,331 yn seiliedig ar asesiad cyflog.
Parhaol, Llawn Amser

Rydym yn chwilio am Ymgynghorydd Adnoddau Dynol profiadol i ymuno â’n tîm ni yma ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

Bydd gennych y sgiliau i’ch galluogi i weithio mewn swydd amrywiol sy’n gofyn i chi weithio mewn partneriaeth, annog a chynorthwyo ein rheolwyr yn eich maes busnes penodol mewn ystod eang o dasgau a blaenoriaethau AD, gan gynnwys rheoli absenoldeb, gwaith achosion, cynorthwyo gyda recriwtio a dethol, cyflwyno staff newydd a chyfnodau prawf staff, newid cytundebau a chyfweliadau gadael. Byddwch yn ymroddedig i ddarparu lefel uchel o wasanaeth a diweddaru eich gwybodaeth am ddeddfwriaeth cyflogaeth ac arfer gorau mewn AD.

Bydd y swydd hon yn gofyn i chi weithio'n rhagweithiol gyda lefel uchel o annibyniaeth, ac mae’n hanfodol eich bod yn gallu gweithio’n hyblyg. Mae'n bwysig deall y bydd gofyn i chi ddarparu cymorth ychwanegol i feysydd busnes y tu allan i'w cylch gorchwyl yn ystod absenoldeb ymgynghorwyr Adnoddau Dynol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am gyfrannu at lunio polisïau, prosesau a phrosiectau a’u gweithredu, i gynorthwyo gyda gweledigaeth ehangach y coleg a hyrwyddo diwylliant o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Byddwch hefyd yn gyfforddus yn gweithio gyda data ac yn gallu defnyddio data a dadansoddiadau i ddeall a chanfod cyfleoedd i wella ymhellach.

Yn ogystal â'ch cyfrifoldebau o ddydd i ddydd, byddwch yn ymroddedig i'ch hunanddatblygiad a DPP eich hunan a byddwch yn dangos ymrwymiad i hunan-wella'n barhaus.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gymhwyster CIPD Lefel 5 fel isafswm.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Os yw hyn yn debyg i chi a bod gennych ddiddordeb mewn cael eich ystyried ar gyfer y cyfle gwych hwn, cyflwynwch eich cais heddiw!

Dyddiad Cau: 19/12/2018


Gwneud Cais