GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Uwch Nyrs Y Feithrinfa

Glannau Dyfrdwy

£17,639 to £18,883 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/12/2018

Uwch Nyrs Y Feithrinfa
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £17,639 to £18,883 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Contract Cyfnod Penodol 04/02/2019- 30/08/2019, Rhan Amsedr Part Time (29.6 Oriau'r wythnos ar draws 4 diwrnod)

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Rydym yn chwilio am Uwch Nyrs Y Feithrinfa i ymuno â ni yn ein Meithrinfa Toy Box safle Glannau Dyfrdwy ar gontract cyfnod penodol, rhan amser.

Fel Uwch Nyrs y Feithrinfa, eich prif gyfrifoldeb fydd cynorthwyo cydweithwyr i reoli a gweithredu Meithrinfa Coleg Cambria ac i ddirprwyo ar ran Dirprwy Reolwr y Feithrinfa. Fel Uwch Nyrs y Feithrinfa, byddwch hefyd yn gyfrifol am reoli a gweithredu ystafell a’i staff yn y feithrinfa.

Swyddogaeth Uwch Nyrs y Feithrinfa yw cynorthwyo gyda chynllunio tymor hir a datblygiad creadigol, cymdeithasol ac addysgol y plant, gan sicrhau eu bod yn addas ar gyfer eu hoed a’u hanghenion yn y feithrinfa. Byddwch yn gweithredu fel gweithiwr allweddol, ac yn cynorthwyo, trefnu, cynllunio a pharatoi prydau bwyd, gweithgareddau, amseroedd gorffwys a glanhau a golchi dillad.

Byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo gyda chyfathrebu targedau gweithredol a newidiadau i'r holl staff.

Byddwch yn fodlon gweithio'n hyblyg fel aelod o dîm a byddwch yn cydweithio i asesu anghenion pob plentyn a rhoi gwybod am unrhyw broblemau corfforol neu emosiynol a welir i Reolwr neu Ddirprwy Reolwr y Feithrinfa.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr gyda chymhwyster Lefel 3 neu gyfwerth. Byddai’n ddymunol petai gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol a thystysgrif Hylendid Bwyd.

Dylech allu dangos eich bod yn gwybod am ddeddfwriaeth gyfoes berthnasol a'r safonau ansawdd yn ogystal â gallu defnyddio cyfrifiadur yn dda. Ar gyfer y swydd hon mae'n hanfodol bod gennych o leiaf 3 blynedd o brofiad gofal plant, gan gynnwys profiad o ofalu am blant 0 - 18 mis Bydd gennych bersonoliaeth glên a gwydn a byddwch yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ag ystod o wahanol gynulleidfaoedd. Bydd ansawdd yn bwysig i chi a byddwch yn ymrwymedig i ddarparu lefel uchel o wasanaeth a gofal.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Dyddiad Cau: 19/12/2018


Gwneud Cais