GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm – Addysg Gyffredinol a’r Diwydiannau Creadigol a Digidol

Wrecsam

Cyflog £64,691 - £69,806 y flwyddyn

Dyddiad cau:25/01/2019

Peth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr Cwricwlwm – Addysg Gyffredinol

a’r Diwydiannau Creadigol a Digidol

Wrecsam

Cyflog £64,6enna91 - £69,806 y flwyddyn 

Parhaol, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Gan weithio ar ein safle Iâl, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno darpariaeth Safon Uwch yn Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy a Chweched Dosbarth Iâl.Byddwch hefyd yn gyfrifol am gyflwyno’r ddarpariaeth Technolegau Cyfrifiadurol Galwedigaethol, yn ogystal â'r Rhaglenni Diwydiannau Creadigol yn Iâl a Glannau Dyfrdwy.Byddwch yn atebol i’r Pennaeth a byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol ragorol a fydd yn modelu rôl yr Ymddygiadau Corfforaethol ac yn cefnogi gweledigaeth a gwerthoedd y Sefydliad, ynghyd â rheoli a datblygu cyfarwyddiaeth gwricwlaidd.

Mae’n rhaid i chi sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni anghenion dysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill a’i bod o'r ansawdd uchaf posibl o ran canlyniadau dysgwyr, symud ymlaen a bodlonrwydd dysgwyr / cyflogwyr a'i bod yn cyd-fynd â gweledigaeth, cenhadaeth, nodau a gwerthoedd y sefydliad. Bydd rhaid i chi hefyd sicrhau bod y ddarpariaeth yn effeithiol, yn effeithlon a’i bod yn hyrwyddo diwylliant o ragoriaeth a chyfle cyfartal.

Gan gynorthwyo dysgwyr i gyflawni a symud ymlaen yn llwyddiannus, byddwch yn rheoli disgyblaethac ymddygiad y myfyrwyr ac yn datblygu arferion addysgu a dysgu yn barhaus, gan sicrhau profiad dysgu blaengar ac arloesol, sy’n arwain y sector, i'n dysgwyr.Byddwch yn ymgysylltu â dysgwyr i gynorthwyo gyda gwella’r ddarpariaeth a chyflawni neu ragori ar y targedau cwricwlwm ac ansawdd.

Dylai fod gennych radd berthnasol (neu gymhwyster cyfwerth) a phrofiad o weithio yn y sector addysg. Gan arddangos gweledigaeth bersonol a chyfeiriad wrth ymateb yn dda i heriau newydd.Bydd gennych ddealltwriaeth dda o fecanweithiau cyllido, cynllunio ariannol a rheoli adnoddau, ynghyd â chynllunio cwricwlwm / ansawdd.Dylech hefyd fod yn gwybod am y Fframwaith Arolygu Cyffredin a gallu cyfrannu’n sylweddol at gyfeiriad strategol y sefydliad.

Bydd gennych brofiad o arwain tîm a byddwch yn gallu ysgogi aelodau’r tîm. canfod cyfleoedd datblygu priodol iddynt a gwneud y defnydd gorau o wybodaeth reoli ac ariannol.

Byddai’n fantais glir petai gennych gymhwyster dysgu yn ogystal â chymhwyster rheoli.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau:Dydd Gwener 25ain Ionawr 2019

I wneud cais, ewch i http://www.cambria-jobs.co.uk/


Gwneud Cais