Rwy’n hynod o angerddol ynglŷn ag addysgu a dysgu, ac ,mae fy hoffter ar gyfer strategaethau dysgu effeithiol a thechnoleg yn datblygu bob dydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio mewn coleg cyfeillgar, arloesol sy'n ymdrechu'n barhaus i ddarparu addysgu a dysgu eithriadol. Rwy’n dysgu rhywbeth newydd yn fy swydd bob dydd ac rwyf wedi cael cyfleoedd datblygu gwych i’m helpu gyda fy ymarfer proffesiynol fy hun.

Penodwyd Laura yn wreiddiol fel Darlithydd Harddwch yn 2006. Yn ddiweddar bu Laura yn addysgu ar y cwrs Hyfforddi Athrawon, yn cyflwyno sesiynau i fyfyrwyr sy’n dymuno bod yn athrawon cymwysedig proffesiynol.

LAURA SHAW

Dw i’n hoffi fy swydd yng Ngholeg Cambria oherwydd bod pob diwrnod yn wahanol. Fi ydi derbynnydd Salon Iâl a dw i’n gyfrifol am yr apwyntiadau o ddydd i ddydd. Dw i’n helpu ac yn cynorthwyo myfyrwyr i wneud hynny hefyd . Mae'n swydd amrywiol a heriol ond mae’n hynod o werth chweil.

Mae Janine wedi gweithio i'r Coleg am 10 mlynedd ac mae hi’n rheoli derbynfa prysur Salon Iâl ar ein safle Parc y Llwyni. Mae ganddi swydd brysur ac amrywiol ac mae'n gyfrifol am drefnu apwyntiadau ar gyfer cleientiaid a chynorthwyo’r myfyrwyr gyda gwasanaethau cwsmeriaid. Ei phrif nod yw sicrhau boddhad cwsmeriaid a bod pawb sy'n ymweld â'r salon wedi mwynhau'r profiad. Mae hi’n helpu'r myfyrwyr i feithrin profiad hefyd.

JANINE DICKENS

Cefais fy nenu at y coleg drwy ei enw da am fod yn flaengar a’i fod wedi ennill nifer o wobrau am ansawdd yr addysgu a'r dysgu. Ers fy mhenodi, rwyf wedi gweld pa mor wych yw’r Coleg ac rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at sicrhau ei dwf yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Cafodd Alex ei benodi fel Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth y Chweched Dosbarth ym mis Medi 2015. Mae'n gyfrifol am reoli darpariaeth Safon Uwch ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg ac mae’n arwain ar ddatblygiad y brand Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy newydd, a fydd yn agor ym mis Medi 2016.

ALEX THOMAS

Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth y Chweched Dosbarth

BUDDION GWEITHWYR

 • CYNLLUN(IAU) PENSIWN ARDDERCHOG
 • GWYLIAU BLYNYDDOL HAEL
 • MEITHRINFA AR SAFLE GLANNAU DYFRDWY YN UNIG
 • ABERTHU CYFLOG I GAEL TALEBAU GOFAL PLANT
 • GOSTYNGIADAU AR NIFER O GYRSIAU MIN NOS Y COLEG
 • GOSTYNGIAD O DRAEAN O GYRSIAU RHAN AMSER YM MHRIFYSGOL GLYNDŴR
 • MYNEDIAD I YSTOD EANG O E-DDYSGU A DATBLYGIAD PROFFESIYNOL
 • AELODAETH YSTAFELL FFITRWYDD GOSTYNGOL
 • CYFLEUSTERAU CHWARAEON A FFITRWYDD ARDDERCHOG (AR SAFLE GLANNAU DYFRDWY)
 • PARCIO AM DDIM AR BOB SAFLE
 • CYNLLUN PRYNU BEICIAU (10% I FFWRDD MEWN SIOPAU PENODOL)
 • MYNEDIAD AM DDIM I MICROSOFT OFFICE AR HYD AT 5 DYFAIS (PERSONOL)
 • MYNEDIAD I MEDICASH
 • GOSTYNGIADAU AR DRINIAETHAU TRIN GWALLT A HARDDWCH
 • GOSTYNGIADAU YN EIN BWYTAI (HYFFORDDI) AR EIN SAFLEOEDD